Forskning och utveckling

Pågående forskningsprojekt

För att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt och för att själva bidra till att det idrottspsykologiska fältet flyttas framåt samarbetar Idrottspsykologerna med ledande forskare inom klinisk idrottspsykologi. Nedan kan du läsa mer om pågående studier och avhandlingar där Idrottspsykologerna är involverande.

Elitidrottares upplevelse av behandlande samtal vid psykisk ohälsa

Studien syftar till att undersöka elitidrottares upplevelse av behandlande samtal vid psykisk ohälsa – framgångsfaktorer och hinder i samtalet. Centrala frågeställningar är vilka delar idrottaren upplevde som avgörande för att nå en positiv utveckling i behandlingen och om det fanns delar som den upplevde som negativa. Målgruppen för studien är elitidrottare som är 18 år eller äldre och har sökt vård för psykisk ohälsa under de senaste två åren via regional vård eller elitidrottsspecialiserad mottagning med klinisk inriktning.

Med elitidrottare menas i denna studie du som uppfyller en eller flera av följande punkter:

• Deltagit i landslagssammanhang de senaste tvååren innan behandling.
• Är utifrån tävlingsresultat rankad som idrottare på nationell eller internationell elitidrottsnivå för sin åldersgrupp inom en individuell idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet.
• Gör en seriös elitsatsning, vilket definieras som en specialiserad och organiserad idrottsaktivitet med uttalade prestationsmål (Riksidrottsförbundet, 2013).

Studien genomförs som ett examensarbete av Idrottspsykologernas Jonas Wig, med huvudansvarig forskare Carolina Lundqvist vid Linköpings Universitet. Forskning kring det område som studien inriktas mot är sparsam och studien avser därför att bidra till kunskapsutvecklingen om terapeutiska insatser för hälsa och prestation som kan komma elitidrottare i Sverige till nytta. Deltagande i studien sker genom en intervju, och deltagaren har rätt att när som helst välja att avbryta eller inte svara på vissa frågor utan att ge några skäl till det. Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Om du har frågor, vill ha mer information eller redan nu vet att du vill delta är du varmt välkommen att kontakta Jonas Wig.