Forskning och utveckling

Pågående forskningsprojekt

För att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt och för att själva bidra till att det idrottspsykologiska fältet flyttas framåt samarbetar Idrottspsykologerna med ledande forskare inom klinisk idrottspsykologi. Nedan kan du läsa mer om pågående studier och avhandlingar där Idrottspsykologerna är involverande.

Behandling av psykisk ohälsa hos idrottare

Studien syftar till att undersöka effekten av psykologisk behandling hos idrottare som sökt vård för psykiska besvär, samt vilka som är de verksamma mekanismerna i behandlingen. Deltagande i studien sker genom att idrottaren blir erbjuden fem behandlingssessioner över en period på fem veckor. Vid start och avslut av behandlingen kommer en länk att skickas till deltagaren som blir ombedd att svara på frågeformulär gällande sin livssituation och hälsotillstånd. Enkäten tar tio till tjugo minuter att besvara. Strax innan behandlingens start samt under behandlingens gång kommer deltagaren få besvara ett färre antal frågor dagligen via en app, också de med fokus på hälsotillstånd för att kunna följa deltagarens mående över tid. Dessa frågor tar inte mer än några sekunder att besvara. 

Studien genomförs inom ramen för ett doktorandprojekt vid Umeå universitet och leds av legitimerad psykolog Rebecka Ekelund. Forskningsprojektet i stort syftar till att utvärdera effekten av kliniska behandlingsmetoder för idrottare. Med hjälp av projektet vill vi få mer kunskap om behandlingens effekter på kort och lång sikt och vad det är som gör att behandlingen får effekt. Sådan kunskap är värdefull för att kunna öka förståelsen om psykologiska interventioner men också för hur vi bemöter och behandlar psykisk ohälsa hos idrottare. 

Deltagande i studien är frivilligt och deltagaren kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att uppge varför, och det kommer inte att påverka deltagarens framtida vård, behandling eller idrottsutövande. Deltagarens svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det slutgiltiga resultatet av studien kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar där inga individer kan bli identifierade i redovisningen. Studien är etikprövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer 2022-01768-01).

Om du har frågor eller vill ha mer information är du varmt välkommen att kontakta Rebecka Ekelund. Vill du anmäla intresse om deltagande i studien, skicka ett mail till hej@idrottspsykologerna.com så återkommer vi snarast.

Idrottspsykologernas verksamhet bedrivs i privat regi och varje samtal är förenat med en kostnad á 1100:-. Deltagande i studien kan dock medföra viss prissänkning. Vid behov kan man kontakta sitt försäkringsbolag för att undersöka möjlighet till finansiering av behandlingen.

Elitidrottares upplevelse av behandlande samtal vid psykisk ohälsa

Studien syftar till att undersöka elitidrottares upplevelse av behandlande samtal vid psykisk ohälsa – framgångsfaktorer och hinder i samtalet. Centrala frågeställningar är vilka delar idrottaren upplevde som avgörande för att nå en positiv utveckling i behandlingen och om det fanns delar som den upplevde som negativa. Målgruppen för studien är elitidrottare som är 18 år eller äldre och har sökt vård för psykisk ohälsa under de senaste två åren via regional vård eller elitidrottsspecialiserad mottagning med klinisk inriktning.

Med elitidrottare menas i denna studie du som uppfyller en eller flera av följande punkter:

• Deltagit i landslagssammanhang de senaste två åren innan behandling.
• Är utifrån tävlingsresultat rankad som idrottare på nationell eller internationell elitidrottsnivå för sin åldersgrupp inom en individuell idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet.
• Gör en seriös elitsatsning, vilket definieras som en specialiserad och organiserad idrottsaktivitet med uttalade prestationsmål (Riksidrottsförbundet, 2013).

Studien genomförs som ett examensarbete av Idrottspsykologernas Jonas Wig, med huvudansvarig forskare Carolina Lundqvist vid Linköpings Universitet. Forskning kring det område som studien inriktas mot är sparsam och studien avser därför att bidra till kunskapsutvecklingen om terapeutiska insatser för hälsa och prestation som kan komma elitidrottare i Sverige till nytta. Deltagande i studien sker genom en intervju, och deltagaren har rätt att när som helst välja att avbryta eller inte svara på vissa frågor utan att ge några skäl till det. Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Om du har frågor, vill ha mer information eller redan nu vet att du vill delta är du varmt välkommen att kontakta Jonas Wig.