Om verksamheten

Varför Idrottspsykologerna?

Idag vet vi att det finns ett starkt samband mellan psykiskt välbefinnande och idrottslig prestation, liksom att psykisk ohälsa försämrar chansen till utveckling och resultat, samt ökar risken för fysiologiska idrottsskador. Trots detta finns ett tydligt kompetensglapp för idrottare med psykisk ohälsa; den offentliga vården har sällan eller aldrig adekvat kunskap om idrottsspecifika risk- och friskfaktorer, samtidigt som idrottspsykologiska rådgivare inte har klinisk kompetens och laglig rätt att behandla psykisk ohälsa.

Detta kompetensglapp vill Idrottspsykologerna överbrygga genom att förena kunskap och erfarenhet inom klinisk psykologi och idrottspsykologi. Med lika delar nyfikenhet, engagemang, och professionalism strävar Idrottspsykologerna efter att på djupet förstå och möta varje individ precis där den är, som människa och som idrottare.

Vision

Att bidra till ett mer hållbart Idrottssverige där hälsa och glädje är självklara delar av sportsliga framgångar.

Mission

Att arbeta förebyggande och behandlande för en förbättrad psykisk hälsa inom idrotten, på såväl bredd- som elitnivå.

Mål

Att bidra till att skapa välmående vinnare, både som idrottare och som människor.

Metodik, etik & forskning

Idrottspsykologerna arbetar utifrån evidensbaserade metoder i terapeutiska och rådgivande samtal, såsom KBT, PDT, ACT och MI. Gemensamt för metoderna är fokus på tankar, känslor, upplevelser och beteenden. När terapeut och klient tillsammans utforskar dessa kan klienten komma till nya insikter, landa i acceptans, samt hitta nya vägar fram till viktiga livsförändringar.

Psykisk ohälsa bör alltid tas på allvar, och därför är Idrottspsykologerna noga med att endast legitimerad personal får bedriva psykologisk behandling/psykoterapi. Legitimationen är en garanti för att terapeuten har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket och utfärdas av Socialstyrelsen. Idrottspsykologerna har tystnadsplikt och behandlande/psykoterapeutiska samtal journalförs. Idrottspsykologerna är också anslutna till Psykologföretagarna, en del av Sveriges Psykologförbund, samt Svensk Idrottspsykologisk Förening.

Att arbeta utifrån de metoder och teorier som har starkast evidens inom forskningen är en självklarhet för Idrottspsykologerna. Därför har vi nära samarbeten med ledande forskare inom klinisk idrottspsykologi, och strävar alltid efter att utvecklas och lära oss mer. Här kan du läsa mer om pågående forskningsprojekt som Idrottspsykologerna är involverade i!